A Mosoni Polgári Kör programja a 2010 - 2014. évi önkormányzati ciklusra

I. Bevezetés
A Mosoni Polgári Kör megalakulása óta a városrész megújulása, rehabilitációja érdekében 1995. évben, majd 1998., 2002. és 2006. években az adott önkormányzati ciklusra készít egymásra épülő, az elért eredményeket figyelembe vevő, folytonosságot biztosító konkrét feladatokat tartalmazó programot. A programot az Önkormányzattal együttműködve kívánjuk megvalósítani, mivel céljaink azonosak: a város és városrész polgárai életminőségének folyamatos javítása. Városunk kétpólusú, mely adottságot szeretnénk előnnyé változtatni közös hasznunkra. Nem a versengés a célunk, hanem egymást kiegészítve fejleszteni a várost. Az azonos életminőség biztosítása a két városrészben megszünteti az elmúlt évek eredményei mellett is még meglévő egyenlőtlenségeket és ezzel a feszültséget.

II. Fejlesztés
Moson legsúlyosabb problémája a belváros közterületeinek, valamint önkormányzati és magánlakásainak, házainak elhanyagolt, leromlott állapota. Mindez azon sok évtizedes várospolitika következménye, mely koncentráltan telepítette a mosoni belvárosba a szociálisan rászoruló, alacsony státuszú, sok esetben antiszociális lakosságot, az 1950-es években melléképületekből (raktár, magtár, istálló) átalakított lakásokba.
1. Kiemelt feladatként, a közállapotok normalizálása érdekében kell elkészíteni egy lakás rehabilitációs (tömb rehabilitációs) tervet. (lásd. Győr - Újváros, Budapest – Ferencváros) A terv elkészülte után az Önkormányzat pénzügyi lehetőségei, pályázati lehetőségek figyelembevételével azonnal el kell kezdeni a gyakorlati végrehajtást. További lakásértékesítés csak a rehabilitációs tervhez illeszkedően lehet. A rehabilitációs terv végrehajtásával remélhetőleg a lakosság összetétele is a városi átlag irányába változik.
2. A közterületek felújítása ez évben elkezdidött. Megújul az Erzsébet tér, a Kápolna tér, ill. a piac. Késibbiekben a közterületek felújítását folytatni kell a Szent István király út járdáival, valamint az úttest szélsi sávjának parkolóvá, kerékpárúttá visszaépítésével.
3. A Moson belvárosához tartozó iskolatömb beépítésére már több terv is készült. Az 1. és 2. pontban foglaltak végrehajtásának elirehaladtával a terület felértékelődik, mely lehetővé teszi magánbefektetők bevonását is. Cél egy rendezett belvároshoz illi intézményi, kereskedelmi, ill. vendéglátó, idegenforgalmi beépítés.
4. A rendezési terv tartalmazza a vásárcsarnok megépítését az Ostermayer és Fürdő utca sarkán, mely szervesen kapcsolódhatna a piachoz. Megvalósíthatósági tanulmányt (Movinnov Kft.) kellene készíteni és beépíteni a következő város rehabilitációs pályázatba.
5. A kormányprogram tartalmazza a járási hivatalok létrehozását. Az intézményi egyensúly elisegítése érdekében javasoljuk az alábbi helyszínek valamelyikét: a.) Kastélytömb (Mosonvár u. 5.) b.) Korona Szálló c.) Iskola területen, új épületben
6. A Korona Szálló épületének felújítása, funkciójának kialakítása visszavétellel, vagy a tulajdonossal egyeztetve.
7. A rendezési terv a város buszpályaudvaraként a Hild teret jelöli meg. Jelenleg nincs Mosonmagyaróvárnak buszpályaudvara. A helyi és helyközi tömegközlekedés problémája visszavezethető a de-centrumnak épült végállomás buszpályaudvarkénti mőködtetésére. A kistérségi és városi buszközlekedés teljesen szétszakadt. Egyes városrészek és sok környezi település utazói csak átszállással, drágán és lassan érik el a vasútállomást. (Hétköznapokon a vasútállomásról cca. 80-100 személygépkocsi parkol.) A Hild tér a vasúton Mosonmagyaróvárra érkezik fogadó kapuja. Nem csak Moson, de az egész város és kistérség érdeke a vendégként városba érkezők kulturált, rendezett közterületű, megfelelő tömegközlekedési lehetőséggel, váróteremmel és egyéb szolgáltatásokkal jól ellátott fogadása. Az alábbiak oldhatják meg a tömegközlekedés problémáit:
- A Hild teret át(meg) kell venni a MÁV Zrt-til buszpályaudvar építés céljára.
- A mosonmagyaróvári helyi és kistérségi helyközi tömegközlekedést kistérségi szinten egy projektként kell kialakítani.
- Fel kell készülni a helyi és kistérségi helyközi egy gazdasági egységkénti koncesszió meghirdetésére. A koncessziós pályázat része a lehet a buszpályaudvar megépítése.
8. A Soproni utca és József Attila utca zaj, rezgés és légszennyezés csökkentése érdekében szükséges a déli autópálya bekötŐ út megépítése. (Az út nyomvonala állami tulajdon, tehát kisajátítási költség és procedúra nem terheli.)
9. Balesetvédelmi, közlekedésbiztonsági szempontból a két városrészt összekötŐ, valamint a József A. út és a Kossuth L. út mellé a kerékpárút megépítése.
10. Fel kell deríteni a Lajta torkollat alatti Duna szakasz vízszennyezés okát, és azonnal meg kell szüntetni. A vízminiség javulás azután meg kell nyitni és fel kell fejleszteni a Duna utcai szabad strandot. A város lakosságának több, mint 50 %-ának lehetŐséget biztosít a nyári kikapcsolódásra (Moson és Városközpont).
11. Az egész város érdeke a munkahelyteremtés, amelyre a vasút és az autópálya közötti ipari park adna lehetiőéget.
12. A tervek szerint meg kell újítani a temető jelenlegi parkolóját. Továbbiakban szükséges a temetőbivítés befejezése.
13. A város bölcsidei férőhelyek bővítése érdekében javasoljuk a volt Aranyossziget úti bölcsőde felújítását és az új bölcsődéhez csatolását, egyidejűleg a Vilmosrév utcai gépkocsi parkoló kiépítését.
14. Mosonban még mindig magas a kavicsozott és rossz miniségű utak aránya a városi átlaghoz képest, ezért folytatni kell az útépítést és felújítást. Nagyon sok helyen a járdák hepehupásak, rossz minőségőek, ezáltal balesetveszélyesek.
15. A városüzemeltetési költségek csökkentése érdekében meg kell akadályozni a város külterületi terjeszkedését. Fel kell tárni a belső beépítheti, infrastruktúrával ellátott építési területeket. Ilyen területek Mosonban az Enge János utca továbbépítése, a Radnóti II. út kialakítása, Aranyossziget út – Alsóötház u. sarok, a Ladik utca és a Nap utca környezete. A lakáshelyzetet javítja a belvárosi lakás rehabilitáció is. Meg kell vizsgálni a Malom dűlő Máriakálnoktól átvételének lehetőséget.
16. Az elmúlt évek Moson fejlesztésének kiemelkedő eredménye (a belváros közterület felújítása, Erzsébet tér, Kápolna tér és "Fehér Ló" mellett) a Futura kulturális turizmust elisegítő, tudás– és szórakoztató központ kialakításának programja. A kormány támogatás biztosítása után kiemelt figyelemmel kell kezelni a megvalósítást. Ez a beruházás megfelelő marketing esetén lehetővé teszi az egész város és a kistérség turisztikai fellendítését.
17. A városban a rendezési tervek csak a Kálnokszögben jelölnek ki üdülőövezetet (a Kálnoki út melletti terület, lakó területté lett átminősítve). Ezt a jövőben is fent kívánjuk tartani.
18. A Hild tér mellett a volt iparvágányok területe megfelelne kereskedelmi (áruház) célra. A városnak ajánlani kellene az érdeklődő befektetiknek a MÁV-val való megállapodás alapján.
19. A Rudolf liget szabadidő és kalandparkká fejlesztése tovább növelhetné az idegenforgalmi pontokat. Az előzőekben felsorolt fejlesztésekről több önkormányzati határozat, rendelet, terv készült, melyeket felül kellene vizsgálni és aktualizálni.
• 27/1996.(II.26.) Kt. sz. Intézkedési terv Moson belváros részletes rendezési tervének végrehajtására,
• A 2000. évben a SCET Magyarország Városfejlesztési Rt. által készített fejlesztési tervezet,
• A Regioplan Kft. által készített Hild tér környékének rendezési tervezetei,
• 63/2006(IV.22.) Kt. sz. EU. Lakóház – felújítási pályázat,
• A 2010. január 28-án Önkormányzat által a Mosoni Bizottság módosító indítványával együtt elfogadott 2009 – 2014 évre szóló környezetvédelmi program.

III. Közbiztonság:
1. Szükséges az Önkormányzat által biztosított irodában rendőrőrs (de legalább rendőrállomás) létrehozása és ezáltal a folyamatos rendőri jelenlét biztosítása a közterületeken, illetve piacnapokon a piacon. A rendőri jelenlét kiegészítéseként támogatjuk polgárőrség létrehozását, mőködését.
2. A meglévő közterületi kamerarendszer fejlesztése, bővítése, illetve használhatóvá tétele.
3. Mosonmagyaróvár minden bejövő útjára kamerarendszer kiépítése az un. utazó bőnözők ellen.
4. Külön figyelmet kell fordítani a megújuló Erzsébet tér rendjére, úgy kiépített kamerarendszerrel, mint rendőri, közterület felügyeleti személyes jelenléttel. (lásd. Gyir, Széchenyi tér problémái a felújítása után)
5. Hasonlóan kiemelt figyelmet kell majd fordítani a Futura környezetére a vendégeket zaklatók, lejmolók, kéregetők távoltartására. Itt is szükséges kamera és már induláskor személyes jelenlét. A Futura ugyanis folyamatosan megújuló programokat mutat be, ahová félévente, évente visszavárjuk a vendégeket.

IV. Oktatás:
A mosoni oktatási intézmények: Bóbita Óvoda, Ostermayer Óvoda, a Haller – Bartók – Máriakálnoki általános iskola, a Haller iskola középfokú iskola része, az Éltes iskola és a Zeneiskola kihelyezett tagozata. A két óvoda működtetése szakmailag jó minőségű és az elmúlt években az épületek is különböző mértékben felújításra kerültek, így a jövőben is biztosítani tudják a mosoni gyermekeknek a megfelelő óvodai ellátást. A Haller iskolában az általános iskola alsó tagozata a Bartók iskolában került elhelyezésre. A Nevelési Tanácsadó idei kiköltözésével az alsó tagozat helyhiánya megszűnt. A Haller iskola épülete helyet ad általános iskola felső tagozatának és a középiskolának. Az elmúlt önkormányzati ciklusban az Önkormányzat megszüntette a párhuzamos középiskolai oktatást. Így a városban szakács, cukrász és vendéglátó ipari képzés kizárólag a Haller iskolában van. Mindezek következtében az iskola úgy az általános, mint a középfokú képzés tekintetében nyugodt, jó körülmények között tudja ellátni feladatát. Az elkövetkező években az iskola célja a tehetséggondozás és a szakközépiskola erősítése, továbbá infrastrukturális fejlesztésként a fűtés korszerősítése, illetve nyílászárók cseréje. Az Éltes iskola a kistérséget ellátó intézményként magas színvonalon biztosítja a sérült óvodás és iskoláskorú gyermekek tanítását, nevelését. Segíti és koordinálja a város iskoláiban sajátos nevelési igényő gyermekek felzárkóztatását. Az iskola jó körülmények között gondozza a gyermekeket, de az utóbbi időben egyre nagyobb számban jelentkeznek korai fejlesztésű igényű gyermekek, és a gyógypedagógiai óvodában már várólista van. Ezt a problémát a közeljövőben meg kell oldani. Sok kárt okoznak az esténként az iskola sportpályáján garázdálkodók. Megoldást kell találni, hogy a sportolni vágyók a Kühne pályán helyet találjanak maguknak. Az Éltes iskola és a Haller iskola kapcsolata nagyon jó. Az esetenként felmerülő problémákat kölcsönös jóindulattal megoldják. A Mosoni Polgári Kör továbbra is támogatja a Zeneiskola kihelyezett tagozatának mőködését.

V. Kultúra, sport
A "Fehér Ló" Közösségi Ház Moson kulturális és közösségi központja. Az Önkormányzat Moson rehabilitációs pályázata révén az épület teljes felújítása folyamatban van. Reméljük, hogy a felújítás után, az eddigi magas színvonalon szolgáltatva, még vonzóbb lesz a város kultúrát szerető polgárainak. Az egyesületünk javaslatát elfogadva az Önkormányzat szervezésében az egyházközséggel összefogva nagyszabású, méltó programokkal ünnepelhettük meg a vármegyerendszer, benne Moson megye 1000 éves millenniumi évfordulóját. A kimagaslóan nagyszámú érdeklődő bizonyította, hogy igény van magas színvonalú kulturális programokra. (Sok visszajelzés érkezett, miszerint ünnepeljük meg az 1001. évfordulót is.) Egyesületünk javaslata, hogy az eddigi április 30-án rendezett tavaszköszöntő helyett, a jövőben május végén, vagy júniusban, ha nem is ilyen nagyságrendű, de hasonló ünnepséget, Moson Vármegyei találkozót rendezzünk az Önkormányzattal együttműködve, mint a nyári kulturális rendezvények megnyitó eseményét. Továbbiakban az Erzsébet tér a felújítás után, mint zárt tér a város legalkalmasabb közterülete a nyár folyamán rendszeres kulturális programok (koncert és szabadtéri színházi előadások, stb.) megrendezésére. Méltó folytatása lehetne az 1000 éves ünnepségnek, és még élőbbé tehetné a kapcsolatot esetenként osztrák illetve horvát vendégművészek és közönség meghívása. Ez a kulturális együttműködés több irányú határon átívelő regionális együttműködéssé alakulhat mosonmagyaróvári központtal. A Kulturális Központ szervezésében ezek a programok illeszkedhetnének város kulturális programjaihoz, így az augusztusi nyári fesztiválhoz, mint záró eseményhez. A Mosoni Polgári Kör támogatja a nemzeti ünnepeink, immár hagyományos helyszíneinek további fenntartását, és kéri a mosoni polgárokat a minél nagyobb számú részvételre, különösen az augusztus 20-i Szent István napi ünnepi városi megemlékezésen. A Mosoni Polgári Kör kezdeményezi 2011. évben a megújult Erzsébet téren, a Királydomb utcai részen emlékmű állítását közadakozásból, a Szent István királyunk által 1000 éve létrehozott mosoni várispánsági megyeszékhellyé tételének emlékére. Egyesületünk ezentúl saját szervezésben továbbra is megrendezi augusztus végén a Nyárbúcsúztatót, Karácsony előtt évzáró karácsonyi összejövetelét a tagjainak, illetve a Farsangi bált. A Kühne pályát központi fekvése különösen alkalmassá teszi a város ifjúsági, tömegsport, valamint futball utánpótlás központjának. Jelenleg a működtetése megoldott, de további fejlesztésekre van szükség a célok elérése érdekében.

VI. Városüzemeltetés
A Városüzemelteti és Fenntartó Kft. a szűkös anyagi lehetőségein belül elfogadhatóan üzemelteti a várost, ugyanakkor hatósági oldalról határozottabb fellépés szükséges a közterületeken szemetelőkkel, valamint az elhanyagolt, esetenként közegészségügyi veszélyt is jelentő házak tulajdonosaival szemben. A belváros fejlesztésével egyidejűleg megfelelő számú parkoló kialakítása is szükséges. A 2006-2010 éves programokban szerepel, hogy "Moson területén a parkolási díjak jelenlegi rendszerének térbeli és időbeli kiterjesztése csak új parkolók létesítése, a közterületek nagyarányú fejlesztése, a lakás-rehabilitáció megkezdése, azaz egy valóban prosperáló városközpont kialakítása után lehetséges". Ezt továbbra is fenntartjuk. Jelenleg ezen feltételek közül a közterületek egy részének( igaz elég nagy részének) fejlesztése van csak folyamatban. Parkjaink közül a Kápolna tér parkfelújítás folyamatban van. A Gabonarakpart Millenáris parkot a VüF Kft. tartja karban. A Rudolf liget karbantartását a várossal kötött szerződés szerint egyesületünk végzi 2010-ig. Továbbiakra megállapodás lehetséges. Továbbá egyesületünk tagjai tették rendbe a Rév utca és a strand közötti ligetet és a rendezvényterületet.

VII. Önkormányzati struktúra
A mosoni polgárok életminősége, környezet és szolgáltatás feltételei az elmúlt évek pozitív változásai és a folyamatban lévő nagyberuházások mellett is még mindig elmaradnak az óvári városrészben élőkéhez képest. (Jelzésértékű, hogy a magántőke pl. bankok még nem látnak Mosonban megtérülő befektetési potenciált.) Az egész város javát szolgáló kétpólusú város kialakításához továbbra is szükség van az Önkormányzat felé ezen érdekek megjelenítéséhez a Mosoni Bizottság fenntartásárára. A Mosoni Polgári Kör részönkormányzati kezdeményezése által létrejött Mosoni Bizottság munkájában részt kíván venni, és tapasztalatával, helyismeretével segíteni, valamint a folyamatosságot biztosítani. A polgárokkal való közvetlen kapcsolat érdekében a Polgármester és a mosoni képviselők heti rendszeres ügyfélfogadását, valamint a szolgáltatások helybeni ügyintézési lehetősége érdekében a Polgármesteri Hivatal kihelyezett ügyfélszolgálatát továbbra is fent kell tartani.

VIII. Egyéb
A mosoni városrész a városegyesítés óta fokozatos hátrányba kerülésének fő oka, hogy a város vezetése az egész várost kiszolgáló intézmények mind-mind Óvárra kerültek. Szeretnénk elérni, hogy a város vezetése tudatos várospolitikával ösztönözze a városi és nem városi, de az egész várost (járást) kiszolgáló intézmények és szolgáltatások Mosonba települését (hivatalok, bankok, középfokú oktatás, kulturális programok, városi vállalatok központja, stb.). Igaz, ezek a döntések nem mindig tartoznak önkormányzati jogkörbe, de ösztönözni, valamint a közállapot javításával érdekeltté tudja tenni a tőle független intézményeket is. Ez a folyamat elindult (információs iroda, Haller iskola középfokú oktatás, Éltes iskola, piac, EÜ és TB ügyfélszolgálat, Raiffeisen Bank, augusztus 20-i ünnepség), melyet folytatni kell (járási hivatal, nyári kulturális program, vásárcsarnok, Futura projekt, stb.). A következő önkormányzati ciklus kiemelt feladata a fentieken túl a városrész fejlesztése érdekében a lakás-rehabilitációs program megindítása. A Mosoni Polgári Kör reméli, hogy az új Önkormányzat is partner lesz közös célunk a város polgárai életminőségének folyamatos javításában, és programunk segítséget nyújt a négyéves önkormányzati program elkészítéséhez.

Mosonmagyaróvár, 2010. szeptember 24.

Összeállította: Nagy Mihály elnök és Knausz Ferenc alelnök

A Mosoni Polgári Kör rövidített programja 2006 - 2010. évi önkormányzati ciklusra

I. Bevezetés:
A Mosoni Polgári Kör megalakulása óta a városrész megújulása, rehabilitációja érdekében 1995. évben, majd 2008. és 2002. évben az adott önkormányzati ciklusra készített programot. A Program célja, hogy mint Moson civil érdekvédő egyesülete megfogalmazzuk magunk és az Önkormányzat számára
a konkrét feladatokat. Mindezt azzal a meggyőződéssel tesszük, hogy a városrész rehabilitációja, a feszültségek megszüntetése, a két városrész (Óvár és Moson) valódi egyenrangú egyesülése közös érdek.

Városunk két pólusú, mely tény a sok évtizedes egyoldalú Óvár-centrikus szemléletmód miatt sok feszültséget okozott. Szeretnénk a városnak ezt az adottságát előnnyé változtatni közös hasznunkra.

II. Fejlesztés:
Moson legsúlyosabb problémája a belváros közterületeinek, valamint önkormányzati és magánlakásainak elhanyagolt, leromlott állapota.
Ezért kiemelt feladat ezen területek fejlesztése.

 1. A közterületek felújításához meg kell valósítani a MOVINNOV Kft. által pályázati tervekben kidolgozott fejlesztéseket.
 2. Az önkormányzati és magánlakás, illetve városnegyed felújítás megvalósításához ki kell dolgozni az EU 2007 - 2013. évekre szóló költségvetésében, ezen célra 15 %-os önrész mellett igénybe vehető pályázatot és meg kell kezdeni az önkormányzati ciklusban a gyakorlati megvalósítását.
 3. Tervet kell készíteni a mosoni belváros részét képező iskolatömb idegenforgalmi célú beépítésére. Támogatni kell a MOVINNOV Kft.-t a terv megvalósításában.
 4. A Mosonvár u. 2. sz. alatti szolgálati lakások megépítése 2007. évben.
 5. A temető bővítés befejezése, a ravatalozó felújítása és a parkoló kiépítése.
 6. A Hild tér a vasúton Mosonmagyaróvárra érkezők fogadó kapuja. Nem csak Moson érdeke a vendégként a városba érkezők kultúrált, rendezett közterületű, megfelelő tömegközlekedési lehetőséggel, váróteremmel és egyéb szolgáltatásokkal jól ellátott fogadása. Ez az egész kistérség idegenforgalmi érdeke.
 7. Balaesetvédelmi, kölekedésbiztonsági szempontból fontos, a József Attila út és a Kossuth Lajos út mellé a kerékpárút megépítése.
 8. Mosonban (Újudvarral együtt) még mindíg magas a kavicsozott és rossz minőségű, szilárd burkolatú utak aránya a városi átlaghoz képest.
  Ezért folytatni kell az útépítéseket és felújításokat.
 9. A zaj, rezgés és légszennyezés csökkentése érdekében szükséges a déli autópálya bekötő út megépítése. (Az útnyomvonalaállami tulajdon, tehát kisajátítási költség és procedúra nem terheli.)
 10. Az Enge J. utca továbbépítése és a "Radnóti II" út kialakítása.
 11. Az egész város érdeke az ipari park megvalósítása a vasút és az autópálya között.
 12. A Duna utcai strand kultúrált szabad-stranddá fejlesztése és a Mosoni Duna jobbpart rendezése.
 13. Az Aranyossziget úti bölcsőde bővítése, pályázati forrás bevonásával.
 14. A játszóterek felújítása.

A fenti fejlesztések alapja az alábbi önkormányzati határozatok és rendeletek végrehajtása:

27/1996.(II.26.) Kt. sz.: Intézkedési terv Moson belváros részletes rendezési tervének végrehajtására.
29/1997.(III.17.) Kt. sz.: Pozitív diszkrimináció megnyilvánulása Moson vonatkozásában.
86/1999.(V.25.) Kt. sz.: Tájékoztató a 27/1996. Kt. sz. határozat teljesüléséről.
97/2002.(V.23.) Kt. sz.: Az Önkormányzat úthálózat-fejlesztési programja.
63/2006.(IV.22.) Kt. sz.: EU lakóház-felújítási pályázat.

A 2000. évben a SCET Magyarország Városfejlesztési Rt. által készített fejlesztési tervezet.

III. Közbiztonság:
Az Önkormányzat által biztosított irodában rendőőrs létrehozása és ezáltal a folyamatos rendőri jelenlét biztosítása a közterületeken A meglévő kamerarendszer fejlesztése, bővítése, illetve használhatóvá tétele. Mosonmagyaróvár minden bejövő útjára kamerarendszer kiépítése az úgynevezett utazó bűnözők ellen.

IV. Oktatás:
Az elmúlt önkormányzati ciklusban egy mosoni iskola (Bartók B.) kétharmad részben áldozata lett a kellőképpen át nem gondolt"racionalizálási" folyamatnak. Az iskoláink létének bizonytalanná tétele arra indította a szülőket, hogy gyermekeiket lakóhelyüktől távolabbi iskolákba írassák, még ha ez részükről áldozatokkal jár is. (Igaz jelenleg így már nem is lenne elég kapacitás minden mosoni gyerek felvételéhez. Mindezen káros folyamatok megállítása érdekében szükséges a mosoni oktatási intézmények stabilitásának, fejlesztésének egyértelmű kinyilvánítása. A mosoni oktatási intézmények: két óvoda, általános iskola és középiskola (Haller - Bartók - Máriakálnok), az éltes iskola, a Nevelési Tanácsadó és a Zeneiskola kihelyezett tagouata.

V. Kultúra, sport:
A következő onkormányzati ciklusban 2010. évben ünnepeljük Moson, Szent István királyunk által, ispánsági megyeszékhellyé tételének 1000 éves évfordulóját. A milleniumi évfordulót a városnak méltó kultúrális programokkalkell megünnepelni, melynek központi helyszíne a megújult Erzsébet tér lehetne. A Fehér Ló Közösségi Ház Moson kultúrális és közösségi központjává vált. Kapacitása maximálisan kihasznált, így a jelenleginél több szervezetnek már nem tud helyet biztosítani. A házban még megoldandó feladat a vízszivárgás megszüntetése a pincében, valamint szükséges lenne külső felújítása.
A Kühne pályát a város ifjúsági, tömegsport, valamint futball utánpótlás központjává kell fejleszteni. Erre központi fekvése különösen alkalmassá teszi.

VI. Városfejlesztés, városüzemeltetés:
Szükséges a városüzemeltetési rendszer teljes felülvizsgálata. Meg kell oldani a feladatok versenyeztetését, számonkérhetőségét, valamint a váratlan problémák gyors reagálási képességét, a költségek átláthatóvá tétele mellett. Elodázhatatlan a Kápolna tér parkfelújítás, valamint továbbra is gondolkozni a Gabonarakpart és a Rudolf-liget zöldterületein.

Moson területén a parkírozási díjak jelenlegi rendszerének térbeli és időbeli kiterjesztése csak új parkolók létesítése, a közterületek magyarányú fejlesztése, a lakás-rehabilitáció megkezdése, azaz egy prosperáló városközpont kialakítása után lehetséges.

VII. Önkormányzati struktúra:
A mosoni polgárok életminősége, környezete és szolgáltatás feltételei még mindíg messze elmaradnak az óvári városrészben élőkhöz képest. Az érdekek megjelenítéséhez és érvényesítéséhez szükséges a Mosoni Bizottság fenntartása, jogkörének erősítése és a szakbizottságokhoz való viszony rendezése.
A Mosoni Polgáei Kör a jövőben is szeretné a Mosoni Bizottságot segíteni és munkájában részt vállalni. A Polgármester és a mosoni képviselők heti rendszeres ügyfélfogadását továbbra is fent kell tartani. A Polgármesteri Hivatal kihelyezett ügyfélszolgálatát fent kell tartani.

VIII. Egyéb:
A városrésznek a városegyesítés óta fokozatos hátrányba kerülésének egyik fő oka, hogy a város vezetése, az egész várost kiszolgáló mind-mind Óvárra kerültek.

Szeretnénk elérní, hogy a város vezetése tudatos várospolitikával ösztönözze városi és nem városi, de az egész várost (járást) kiszolgáló intézmények és szolgáltatások Mosonba telepítését (hivatalok, bankok, középfokú oktatás, kultúrális programok, városi vállalatok központja, stb.) Igaz, ezek a döntések nem mindíg tartoznak önkormányzati jogkörbe, de ösztönözni, valamint a közállapot javításával érdekeltté tudja tenni a tőle független intézményeket is. Ez a folyamat elindult, (információs iroda, mely a térség idegenforgalmát szervezi, valamint a Haller iskola középfokú oktatási programja, Raiffeisen Bank) ezt tovább kell erősíteni.

A Mosoni Polgári Kör kéri az önkormányzati választásokon résztvevő pártokat, szervezeteket, hogy a fenti rövidített programunkat tegyék programjuk részévé, és az Önkormányzatban támogassák megvalósítását.

Az új Önkormányzat részére a negyedéves programjának elkészítéséhez biztosítjuk a fentieknél bővebb részleteket is tartalmazó programunkat.